Què és un catàleg de proteccions?
El Catàleg de proteccions és un instrument d’ordenació, mitjançant el qual es determinen aquells elements territorials, espais o béns immobles que, quant als seus especials valors culturals, naturals, paisatgístics o altres, requereixen d’un règim de conservació específic i, si és el cas, l’adopció de mesures cautelars de protecció o de foment i posada en valor.
El catàleg de proteccions diferenciarà, almenys, tres seccions: patrimoni cultural, patrimoni natural i paisatge; a estes seccions, es podran afegir aquelles altres que s’estimen convenients per la seua presència significativa en el municipi.

Quins són els objectius del catàleg?
L’objectiu primordial del catàleg és determinar els elements territorials, espais o béns immobles que, en raó dels seus especials valors culturals, naturals, paisatgístics o altres requereixen d’un règim de conservació i protecció específic.
El catàleg és l’instrument encarregat de protegir i establir un règim de protecció que vetle per la conservació, foment i posada en valor dels béns immobles que, sense formar part de l’Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià (BIC i BRL) o sense estar protegits per normatives sectorials, tinguen valor cultural, natural, paistgístic o altres que els facen mereixedors de la dita protecció.
El patrimoni d’un poble és una de les seues principals senyes d’identitat i els béns que l’integren constitueixen un llegat patrimonial d’inapreciable valor, per la qual cosa queda patent l’obligació de la seua conservació i enriquiment, tant per part dels seus habitants com especialment des de les institucions i els poders públics que els representen.

Qui promou la redacció del catàleg?
L’Ajuntament de Rocafort actua com a òrgan promotor del catàleg de proteccions. Serà l’encarregat de remetre la documentació necessària a les Administracions competents durant la tramitació del document i l’aprovarà provisionalment una vegada haja rebut l’informe de la Conselleria competent en matèria de Cultura i el document haja sigut adadtat d’acord amb aquest informe.